Βήματα Ενάρξεων

Έναρξης Ατομικής Επιχείρησης

 • Σύνταξη συμφωνητικού μίσθωσης ή ιδιόχρησης ή δωρεάν παραχώρησης και θεώρηση του από τη Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη.

 • Εγγραφή σε Ασφαλιστικό φορέα ( ΤΕΒΕ / ΤΑΕ / ΤΣΑΥ / ΤΑΙΣΥΤ κτλ.) ή απαλλαγή απο αυτό ή απογραφικό δελτίο, για ήδη εγγεγραμμένους στο εν λόγω ταμείο.

 • Εγγραφή επιμελητηρίου (Επαγγελματικό / Βιοτεχνικό / Οικονομικό κτλ.).

 • Πτυχίο / 'Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όταν χρειάζεται ).

 • 'Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου. ( Αστυνομία / Δήμος ....), εφ' όσον απαιτείται.

 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

 • Προσωπική παρουσία ή πληρεξούσιο.

 • Φορολογική ενημερότητα (εφόσον υπάρχει ήδη Α.Φ.Μ.) ή λήψη Α.Φ.Μ.

 • Yπεύθυνη δήλωση περί πρώτης έναρξης δραστηριότητας ή περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων απο παλαιότερες και ενεργείς δραστηριότητες.

 • Δήλωση έναρξης εργασιών ( Μ2 ) και Μεταβολής ατομικών στοιχείων ( Μ1 ) πλήρως συμπληρωμένα. ( <= 10 ημερολογιακές Ημέρες.).

 • Αυτοψία χώρου ( έδρας ),από τους ελεγκτές της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

 • Φ.Τ.Μ. (*) ή πρόγραμμα Φ.Τ.Μ. με Η/Υ, για λιανικές πωλήσεις και παροχή υπηρεσίας.

 • Κατασκευή σφραγίδας επιχείρησης ( Σφράγιση και αρίθμηση Στοιχείων και Βιβλίων ).

 • Θεώρηση του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή αγορών ή ημερολογίων και των στοιχείων.

 • Βιβλιάριο Υγείας ( Εργοδότη και Εργαζομένων ) για ορισμένα επαγγέλματα ( π.χ. Κυλικείο / φούρνος / εστιατόριο / κομμωτήριο κτλ.).

 • (*)Φορολογική Ταμειακή Μηχανή

Έναρξης Εταιρικής Επιχείρησης

 • Σύνταξη καταστατικού σύστασης της εταιρίας.

 • Κατάθεση του καταστατικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της εταιρίας.

 • Πληρωμή 1% επί του κεφαλαίου ίδρυσης , στη Δ.Ο.Υ.

 • Θεώρηση του καταστατικού από το Ταμείο Νομικών.

 • Θεώρηση του καταστατικού από το Ταμείο Προνοίας δικηγόρων.

 • Θεώρηση του καταστατικού από το αντίστοιχο Επιμελητήριο.

 • Κατάθεση του εν λόγω καταστατικού στο Πρωτοδικείο και παραλαβή γνησίων αντιγράφων.

 • Μέσα σε 1 (ένα) μήνα το αργότερο, δήλωση έναρξης εργασιών ( Μ3 ) , σχέσεων φορολογουμένου ( Μ7 ) και μελών μη φυσικού προσώπου ( Μ8 ).

 • Θεώρηση Βιβλίων ή Ημερολογίων και στοιχείων της εταιρίας

Έναρξης Υποκαταστήματος / Εκθεσιακού χώρου 

 • Μισθωτήριο ή βεβαίωση ιδιοκτησίας του υποκ/τος ( θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη) ή αποδεικτικό πληρωμής ενοικίου για τον εκθεσιακό χώρο.

 • Ασφαλιστική ενημερότητα ταμείου ( ΤΕΒΕ , ΤΑΕ , κτλ. ).

 • Ταμειακή ενημερότητα επιμελητηρίου.

 • Ασφαλιστική ενημερότητα Ι.Κ.Α.

 • Δήλωση μεταβολών.

 • Κατασκευή σφραγίδας υποκαταστήματος.

 • Σημείωμα θεώρησης στοιχείων και βιβλίου υποκαταστήματος.

 • Αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση στο σημείωμα θεώρησης.

 • Γνωστοποίηση πιθανής χρήσης ειδικών στοιχείων και βιβλίων υποκαταστήματος.

 • Σφράγιση και αρίθμηση των στοιχείων / βιβλίου υποκαταστήματος πρός θεώρηση

Έναρξη Κοινωνίας Κληρονόμων Αστικού Δικαίου

 • Σύσταση κοινωνίας θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. Προθεσμία έναρξης ένας μήνας.

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης.

 • Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών.

 • Εγγραφή των κληρονόμων στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

 • Δήλωση έναρξης εργασιών (Μ3), σχέσεων φορολογούμενου (Μ7) και μελών μη φυσικού προσώπου (Μ8)

Έναρξη Κοινοπραξιών

 • Σύσταση κοινοπραξίας θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. που αφορά το έργο.

 • Μισθωτήριο θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. ιδιοκτήτη ή όταν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση αυτός που παραχωρεί θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα είναι κατατεθειμένη στη Δ.Ο.Υ. του.

 • Ασφαλιστικές ενημερότητες των μελών.

 • Δήλωση έναρξης εργασιών (Μ3), σχέσεων φορολογούμενου (Μ7) και μελών μη φυσικού προσώπου (Μ8).

 Έναρξη Αστικών Εταιριών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

 • Καταστατικό δημοσιευμένο στο Πρωτοδικείο.

 • Μισθωτήριο θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. ιδιοκτήτη ή όταν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση αυτός που παραχωρεί θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα είναι κατατεθειμένη στη Δ.Ο.Υ. του.

 • Απαλλακτικό από το ΤΕΒΕ.

 • Δήλωση έναρξης εργασιών (Μ3) και σχέσεων φορολογούμενου (Μ7).

Έναρξης Φυσικού Προσώπου Αλλοδαπού

 • Μισθωτήριο θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. ιδιοκτήτη ή όταν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση αυτός/η που παραχωρεί θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα είναι κατατεθειμένη στη Δ.Ο.Υ.

 • Εγγραφή στο αρμόδιο Ασφαλιστικό φορέα ( ΤΕΒΕ / ΤΑΕ / ΤΣΑΥ / ΤΑΙΣΥΤ κ.λ.π.).

 • Εγγραφή στο αρμόδιο επιμελητήριο (Επαγγελματικό / Βιοτεχνικό / Οικονομικό κ.λ.π.).

 • Φωτοτυπία διαβατηρίου.

 • Επίσημη μετάφραση διαβατηρίου.

 • Φωτοτυπία πράσινης κάρτας για κατοίκους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για κατοίκους χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Δήλωση έναρξης εργασιών (Μ2) και Μεταβολής ατομικών στοιχείων (Μ1) πλήρως συμπληρωμένα