Βήματα Διακοπής

Βήματα Διακοπής Ατομικών και Εταιρικών Επιχειρήσεων

 • Πώληση ή αυτοπαράδοση των παγίων και εμπορευσίμων στοιχείων, και των επαγγελματικών αυτοκινήτων.

 • Πώληση ή αυτοπαράδοση Φ.Τ.Μ. ( αφού γίνει έλεγχος και κλείσιμο της Φ.Τ.Μ. απο ειδικό τεχνικό ).

 • Δήλωση διακοπής <= 10 ημερολογιακών ημερών απο την πραγματική ημερομηνία διακοπής των εργασιών.

 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης παγίων - εμπορευσίμων στοιχείων και επαγγελματικών αυτοκινήτων κατά την διακοπή.

 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

 • Προσωπική παρουσία ή εξουσιοδότηση τρίτου, με γνήσιο υπογραφής απο αστυνομική αρχή.

 • Προσκόμιση των δηλώσεων Φ.Π.Α. - περιοδικές και εκκαθαριστικές.

 • Προσκόμιση των δηλώσεων εισοδήματος.

 • Προσκόμιση των καταστάσεων Πελατών - Προμηθευτών.

 • Προσκόμιση των προσωρινών και οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ.

 • Θεωρημένα και αχρησιμοποίητα βιβλία και στοιχεία προς ακύρωση ( εφόσον γίνουν οι τελικές ενημερώσεις των κινήσεων ).

 • Αυτοψία και έλεγχος του χώρου από ελεγκτή της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

 • <20 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα της διακοπής, υποβολή της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

 • <55 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα της διακοπής, υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.

 • Δήλωση διακοπής της δραστηριότητας στο ΤΕΒΕ / ΤΑΕ / ΤΣΑΥ / ΤΑΙΣΥΤ κτλ.

 • Δήλωση διακοπής της δραστηριότητας στο Επιμελητήριο

Επιπλέον και Ειδικά για τις Εταιρίες

 • Σύνταξη καταστατικού διάλυσης / διακοπής της εταιρίας ( η διαδικασία είναι ίδια με την σύσταση εταιρίας) .

 • Προσωπική παρουσία ή εξουσιοδότηση αστυνομικής αρχής, τρίτου από το διαχειριστή της εταιρίας.

 • Δήλωση αποτελεσμάτων ( κερδών / ζημιών ) <= 3 μήνες, από τη διακοπή.

 

Βήματα Διακοπής Υποκαταστήματος / Εκθεσιακού χώρου

 • Δήλωση μεταβολών.

 • Θεωρημένα και μη χρησιμοποιημένα στοιχεία και βιβλία του υποκαταστήματος προς ακύρωση.

 • Ειδικά για συμμετοχή σε εκθεσιακό χώρο, απαιτείται η προσκόμιση του τιμολογίου πληρωμής ενοικίου για τη συμμετοχή στην εν λόγω έκθεση.