'Αδεια

Χρήση αδείας δικαιούται κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει 1 χρόνο εργασίας συνεχούς απασχόλησης στην ίδια επιχείρηση.
Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οφείλει ο εργοδότης να χορηγήσει την πρώτη άδεια στο μισθωτό, έχει ως σημείο εκκίνησης την πρώτη ημέρα απο τη συμπλήρωση, εκ μέρους του μισθωτού, προϋπηρεσίας ενός έτους στην επιχείρηση και ανώτερο χρονικό όριο χορήγησης την 31/12 του επόμενου, απο την πρόσληψή του, έτους.
Η επόμενη (δεύτερη) άδεια οφείλεται στο μισθωτό, με την προϋπόθεση φυσικά ότι εξακολουθεί να είναι απασχολούμενος στην ίδια επιχείρηση, απο τις 1/1 εως τις 31/12 του αμέσως επόμενου έτους απο τη χορήγηση της πρώτης άδειας.
Με τον ίδιο τρόπο και μέσα στα ίδια χρονικά πλαίσια (απο 1/1 εως 31/12) χορηγείται η τρίτη άδεια κλπ.

Πίνακας ημερών αδείας μισθωτών

 

Χρόνος εργασίας
στον ίδιο
εργοδότη
Ημέρες αδείας
με 5νθήμερη εργασία
Ημέρες αδείας
με 6ήμερη εργασία
1 έτος 20 24
2 έτη 21 25
3 εως 10 έτη 22 26
Πάνω απο 10 έτη 25 30


Οι εργαζόμενοι που έχουν συμληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν εργάζονται 6ήμερο ή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, αν εργάζονται 5νθήμερο.
Ως ημέρες αδείας υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες. Δεν συμπεριλαμβάνονται δηλαδή στις ημέρες οι Κυριακές και αργίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μη εργάσιμη ημέρα του μισθωτού (π.χ. Σάββατο), οι οποίες εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα στο οποίο ο μισθωτός κάνει χρήση της αδείας του.


Επίδομα Αδείας

Κάθε εργαζόμενος που απολύεται ή αποχωρεί οικειοθελώς από την επιχείρηση στην οποία εργάζεται και δεν έχει πάρει άδεια και επίδομα αδείας δικαιούται να του χορηγηθεί με την λύση της εργασιακής του σχέσης.
Ο τρόπος υπολογισμού της άδειας και του επιδόματος αδείας προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα :

Μήνες υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη Μισθός Ημερομίσθιο
'Αδεια Επίδομα Αδείας 'Αδεια Επίδομα Αδείας
1 μήνας 2/25 μισθού 2/25 μισθού 2 ημέρες 2 ημερομίσθια
2 μήνες 4/25 μισθού 4/25 μισθού 4 ημέρες 4 ημερομίσθια
3 μήνες 6/25 μισθού 6/25 μισθού 6 ημέρες 6 ημερομίσθια
4 μήνες 8/25 μισθού 8/25 μισθού 8 ημέρες 8 ημερομίσθια
5 μήνες 10/25 μισθού 10/25 μισθού 10 ημέρες 10 ημερομίσθια
6 μήνες 12/25 μισθού 12/25 μισθού 12 ημέρες 12 ημερομίσθια
7 μήνες 14/25 μισθού 1/2 μισθός 14 ημέρες 13 ημερομίσθια
8 μήνες 16/25 μισθού 1/2 μισθός 16 ημέρες 13 ημερομίσθια
9 μήνες 18/25 μισθού 1/2 μισθός 18 ημέρες 13 ημερομίσθια
10 μήνες 20/25 μισθού 1/2 μισθός 20 ημέρες 13 ημερομίσθια
11 μήνες 22/25 μισθού 1/2 μισθός 22 ημέρες 13 ημερομίσθια
12 μήνες 1 μισθός 1/2 μισθός 25 ημέρες 13 ημερομίσθια

Δώρο Χριστουγέννων

Οι μισθωτοί δικαιούνται απο τους πάσης φύσεως εργοδότες τους, επίδομα (δώρο) Χριστουγέννων ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμοιβόμενους με μισθό και είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια για τους αμοιβόμενους με ημερομίσθιο.
Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στους εργαζομένους που εργάστηκαν κατά το διάστημα 1/5 εως 31/12 ανεξάρτητα από τον χρόνο προϋπηρεσίας τους.

Υπολογίζεται ως εξής:

 

Χρονικό διάστημα Αμοιβόμενοι με μισθό Αμοιβόμενοι με ημερομίσθιο
Αν η σχέση διήρκεσε 1/5 εως 31/12 Δ.Χ. = 1 μισθός Δ.Χ. = 25 ημερομίσθια
Αν η σχέση διήρκεσε μικρότερο διάστημα από 1/5 εως 31/12 Για κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης 2/25 του μηνιαίου μισθού Για κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης 2 ημερομίσθιΔώρο Πάσχα

Το επίδομα Πάσχα που δικαιούνται οι μισθωτοί, ισούται με το 50% του μηνιαίου μισθού ή τα 15 ημερομίσθια, προκειμένου για υπαλλήλους ή εργάτες (ημερομισθίους) αντίστοιχα, με την προϋπόθεση όμως ότι εργαζόμενοι εργάστηκαν κατά το διάστημα 1/1 εως 30/4 ανεξάρτητα από τον χρόνο προϋπηρεσίας τους.

Υπολογίζεται ως εξής:

 

Χρονικό διάστημα Αμοιβόμενοι με μισθό Αμοιβόμενοι με ημερομίσθιο
Αν η σχέση διήρκεσε 1/1 εως 30/4 Δ.Π. = 1/2 μισθού Δ.Π. = 15 ημερομίσθια
Αν η σχέση διήρκεσε μικρότερο διάστημα από 1/1 εως 30/4 Για κάθε 8 ημέρες εργασιακής σχέσης 1/30 του μηνιαίου μισθού Για κάθε 8 ημέρες εργασιακής σχέσης 1 ημερομίσθι

 


Επίδομα Ασθενείας

Επίδομα ασθενείας δικαιούνται οι άμεσα ασφαλισμένοι που εργάζονται, εφόσον διαπιστωθεί προσωρινή ανικανότητα για εργασία (4 μέρες και πάνω) από Υγειονομική Υπηρεσία του Ι.Κ.Α.
Για τις πρώτες 15 μέρες επιδότησης κάθε έτους μετά το τριήμερο του χρόνου αναμονής, το ποσό του επιδόματος ασθενείας είναι ίσο με το 50% του ημερήσιου επιδόματος ασθένειας της ασφαλιστικής κλάσης που καθορίζεται με βάση τις 30 τελευταίες μέρες του προηγούμενου έτους, με εξαίρεση τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους που παραμένουν στο 50% του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής τους κλάσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρωθεί 100 μέρες εργασίας τον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες.
Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από τις αποδοχές των 30 τελευταίων ημερών που έχει ο εργαζόμενος στο προηγούμενο έτος.
Ανώτατο όριο επιδότησης λόγω ασθενείας για την ίδια πάθηση είναι οι 720 μέρες και για διαφορετικές παθήσεις μέσα στον ίδιο χρόνο οι 182 μέρες, εφόσον υπάρχουν οι ανάλογες χρονικές προϋποθέσεις.
Η επιδότηση για την ίδια πάθηση ακολουθεί τα εξής στάδια:

  • 182 μέρες αν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις
  • Για το διάστημα απο 182 ως 360 μέρες πρέπει να υπάρχουν 300 μέρες εργασίας μέσα στα δύο χρόνια τα αμέσως προηγούμενα της αναγγελίας της πάθησης ή στο 30μηνο.
  • Μετά την συμπλήρωση των 360 ημερών πρέπει να ισχύουν επιπλέον οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ. 4 του Α.Ν. 1846/51 (συνταξιοδότηση αναπηρίας) για την συνέχιση της επιδότησης μέχρι 720 μέρες.

Επίδομα Κυοφορίας - Λοχείας

Για το επίδομα Κυοφορίας-Λοχείας το Ι.Κ.Α. επιδοτεί τις άμεσα ασφαλισμένες για 56 ημέρες πριν το τοκετό και 63 ημέρες μετά τον τοκετό.
Για να έχει το δικαίομα αυτού του επιδόματος η ασφαλιζόμενη πρέπει να έχει συμπληρώσει 200 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση τα δύο (2) προηγούμενα χρόνια απο την πιθανή ή την πραγματική ημέρα τοκετού και να μην εργάζονται κατά τον χρόνο της επιδότησης.

Δικαιολογητικά :

  • Ασφαλιστικό Βιβλιάριο
  • Βιβλιάριο υγείας (ατομικό,οικογενειακό)
  • Βεβαίωση του γυναικολόγου του Ι.Κ.Α. για την πιθανή ημέρα τοκετού
  • Δήλωση από τον εργοδότη ότι σταμάτησε να εργάζεται
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού για το επίδομα λοχείας

Επίδομα Ατυχήματος

Οι άμεσα ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι που εργάζονται δικαιούνται επίδομα επαγγελματικής ασθένειας (σε ορισμένα επαγγέλματα) και εργατικού ατυχήματος.
Ατύχημα: Ατύχημα είναι η σωματική ή διανοητική βλάβη που συμβαίνει από βίαιο, εξωτερικό και αιφνίδιο συμβάν και η οποία προκλήθηκε παρά την θέληση του ασφαλισμένου.
Εργατικό ατύχημα έχουμε όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας και εξ αιτίας αυτής έχουν συμβεί τα πιο πάνω (βλ. ατύχημα). Επίσης εργατικό ατύχημα θεωρείται αυτό που συμβαίνει κατά την συνηθισμένη διαδρομή και με το συνηθισμένο μέσο για να πάει ο ασφαλισμένος από το σπίτι του στην εργασία ή να γυρίσει σ΄αυτό μετά την εργασία.
Εξωεργατικό ατύχημα θεωρείται κάθε άλλο ατύχημα.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εμπρόθεσμη θεωρείται η αναγγελία ατυχήματος που γίνεται μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από τότε που έγινε το ατύχημα. Ο χρόνος αναγγελίας του εργατικού ατυχήματος μπορεί να είναι μεγαλύτερος σε ειδικές μόνο περιπτώσεις.