Εντυπα

Προβολή:

Έντυπο δήλωσης φόρου υπεραξίας 2012

Σημειώσεις παρατηρήσεις της καταγγελίας σύμβασης εργασίας

Εξουσιοδότηση πελάτη προς το λογιστη του, να ενεργει για λογαριασμό του

Καταγγελια σύμβασης εργασίας

Οδηγίες προσωρινής δήλωσης (Φ.Μ.Υ.)

Υ.Δ. περί μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης ΔΟΥ

Σημειώσεις παρατηρήσεις για την αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

Οροι ατομικής σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης

Προσωρινή Δήλωση (Φ.Μ.Υ.)

Υπεύθυνη Δήλωση
 23.99 KB
 01-11-2017

Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

Οδηγίες και δικαιολογητικά συμπλήρωσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας Ι.Κ.Α.

Οδηγίες συμπλήρωσης πίνακα προσωπικού

Υ.Δ. για την εξόφληση των παραστατικών άνω των 500,00€ - σύνταξης της φορολ. δήλωσης με προσκόμιση όλωv των παραστατικών